Smernica a rovnica priamky 2x+5y=20


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 4] a B[5; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.4x+4

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+5y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t
y = -2t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.4

Smerový uhol priamky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutie: x0 = 10

Y-posunutie: y0 = q = 4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.7139

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-6.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (5; 2) ;   |OB| = 5.3852
Skalárny súčin OA .OB = 8
Uhol ∠ AOB = 68°11'55″ = 1.1903 rad