Smernica a rovnica priamky 6x-7y=-28


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 4] a B[7; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8571x+4

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-7y+28 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t
y = 6t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8571

Smerový uhol priamky: φ = 40°36'5″ = 0.7086 rad

X-posunutie: x0 = -4.6667

Y-posunutie: y0 = q = 4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.037

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (7; 6)

Normálový vektor: n = (6; -7)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 7]

Rovnica osi úsečky: 7x+6y-66.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (7; 10) ;   |OB| = 12.2066
Skalárny súčin OA .OB = 40
Uhol ∠ AOB = 34°59'31″ = 0.6107 rad