Smernica a rovnica priamky x-7y=-28


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 4] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1429x+4

Normálový tvar rovnice priamky: x-7y+28 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t
y = t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1429

Smerový uhol priamky: φ = 8°7'48″ = 0.1419 rad

X-posunutie: x0 = -28

Y-posunutie: y0 = q = 4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.9598

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; 1)

Normálový vektor: n = (1; -7)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+y-29 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalárny súčin OA .OB = 20
Uhol ∠ AOB = 54°27'44″ = 0.9505 rad