Smernica a rovnica priamky 6x-8y=-32


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 4] a B[8; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.75x+4

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-8y+32 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t
y = 6t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.75

Smerový uhol priamky: φ = 36°52'12″ = 0.6435 rad

X-posunutie: x0 = -5.3333

Y-posunutie: y0 = q = 4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.2

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10

Vektor: AB = (8; 6)

Normálový vektor: n = (6; -8)

Stred úsečky AB: M = [4; 7]

Rovnica osi úsečky: 8x+6y-74 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (8; 10) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 40
Uhol ∠ AOB = 38°39'35″ = 0.6747 rad