Smernica a rovnica priamky x-8y=-32


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 4] a B[8; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.125x+4

Normálový tvar rovnice priamky: x-8y+32 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t
y = t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.125

Smerový uhol priamky: φ = 7°7'30″ = 0.1244 rad

X-posunutie: x0 = -32

Y-posunutie: y0 = q = 4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.9691

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (8; 1)

Normálový vektor: n = (1; -8)

Stred úsečky AB: M = [4; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+y-36.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (8; 5) ;   |OB| = 9.434
Skalárny súčin OA .OB = 20
Uhol ∠ AOB = 57°59'41″ = 1.0122 rad