Smernica a rovnica priamky 2x+9y=36


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 4] a B[9; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.2222x+4

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+9y-36 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t
y = -2t+4      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.2222

Smerový uhol priamky: φ = -12°31'44″ = -0.2187 rad

X-posunutie: x0 = 18

Y-posunutie: y0 = q = 4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.9047

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (9; -2)

Normálový vektor: n = (2; 9)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 9x-2y-34.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (9; 2) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 8
Uhol ∠ AOB = 77°28'16″ = 1.3521 rad