Smernica a rovnica priamky 5x-y=-5


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[1; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 5x+5

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-y+5 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = 5t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 5

Smerový uhol priamky: φ = 78°41'24″ = 1.3734 rad

X-posunutie: x0 = -1

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.9806

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; 5)

Normálový vektor: n = (5; -1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 7.5]

Rovnica osi úsečky: x+5y-38 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (1; 10) ;   |OB| = 10.0499
Skalárny súčin OA .OB = 50
Uhol ∠ AOB = 5°42'38″ = 0.0997 rad