Smernica a rovnica priamky x+y=5


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[1; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -x+5

Normálový tvar rovnice priamky: x+y-5 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = -t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -1

Smerový uhol priamky: φ = -45° = -0.7854 rad

X-posunutie: x0 = 5

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.5355

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 1.4142

Vektor: AB = (1; -1)

Normálový vektor: n = (1; 1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: x-y+4 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (1; 4) ;   |OB| = 4.1231
Skalárny súčin OA .OB = 20
Uhol ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad