Smernica a rovnica priamky -y=-5


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[1; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 5

Normálový tvar rovnice priamky: -y+5 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = 5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0

Smerový uhol priamky: φ = 0° = 0 rad

X-posunutie: x0 = N/A

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 1

Vektor: AB = (1; 0)

Normálový vektor: n = (0; -1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-0.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (1; 5) ;   |OB| = 5.099
Skalárny súčin OA .OB = 25
Uhol ∠ AOB = 11°18'36″ = 0.1974 rad