Smernica a rovnica priamky 3x-y=-5


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[1; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3x+5

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-y+5 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = 3t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 3

Smerový uhol priamky: φ = 71°33'54″ = 1.249 rad

X-posunutie: x0 = -1.6667

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.5811

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (1; 3)

Normálový vektor: n = (3; -1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: x+3y-20 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (1; 8) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 40
Uhol ∠ AOB = 7°7'30″ = 0.1244 rad