Smernica a rovnica priamky 4x+3y=15


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[3; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.3333x+5

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+3y-15 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t
y = -4t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.3333

Smerový uhol priamky: φ = -53°7'48″ = -0.9273 rad

X-posunutie: x0 = 3.75

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; -4)

Normálový vektor: n = (4; 3)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 3x-4y+7.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (3; 1) ;   |OB| = 3.1623
Skalárny súčin OA .OB = 5
Uhol ∠ AOB = 71°33'54″ = 1.249 rad