Smernica a rovnica priamky x-3y=-15


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[3; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.3333x+5

Normálový tvar rovnice priamky: x-3y+15 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t
y = t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.3333

Smerový uhol priamky: φ = 18°26'6″ = 0.3218 rad

X-posunutie: x0 = -15

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.7434

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; 1)

Normálový vektor: n = (1; -3)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+y-10 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (3; 6) ;   |OB| = 6.7082
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad