Smernica a rovnica priamky x-4y=-20


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[4; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.25x+5

Normálový tvar rovnice priamky: x-4y+20 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t
y = t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.25

Smerový uhol priamky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutie: x0 = -20

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.8507

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

Stred úsečky AB: M = [2; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-13.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (4; 6) ;   |OB| = 7.2111
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad