Smernica a rovnica priamky 4x+5y=25


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[5; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8x+5

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+5y-25 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t
y = -4t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8

Smerový uhol priamky: φ = -38°39'35″ = -0.6747 rad

X-posunutie: x0 = 6.25

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.9043

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; -4)

Normálový vektor: n = (4; 5)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x-4y-0.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (5; 1) ;   |OB| = 5.099
Skalárny súčin OA .OB = 5
Uhol ∠ AOB = 78°41'24″ = 1.3734 rad