Smernica a rovnica priamky 5x+6y=30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[6; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8333x+5

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+6y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t
y = -5t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8333

Smerový uhol priamky: φ = -39°48'20″ = -0.6947 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.8411

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; -5)

Normálový vektor: n = (5; 6)

Stred úsečky AB: M = [3; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-5y-5.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (6; 0) ;   |OB| = 6
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad