Smernica a rovnica priamky 5x-6y=-30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[6; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8333x+5

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-6y+30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t
y = 5t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8333

Smerový uhol priamky: φ = 39°48'20″ = 0.6947 rad

X-posunutie: x0 = -6

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.8411

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; 5)

Normálový vektor: n = (5; -6)

Stred úsečky AB: M = [3; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+5y-55.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (6; 10) ;   |OB| = 11.6619
Skalárny súčin OA .OB = 50
Uhol ∠ AOB = 30°57'50″ = 0.5404 rad