Smernica a rovnica priamky x-7y=-35


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[7; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1429x+5

Normálový tvar rovnice priamky: x-7y+35 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t
y = t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1429

Smerový uhol priamky: φ = 8°7'48″ = 0.1419 rad

X-posunutie: x0 = -35

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.9497

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; 1)

Normálový vektor: n = (1; -7)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+y-30 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (7; 6) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 49°23'55″ = 0.8622 rad