Smernica a rovnica priamky 5x+8y=40


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[8; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.625x+5

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+8y-40 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t
y = -5t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.625

Smerový uhol priamky: φ = -32°19″ = -0.5586 rad

X-posunutie: x0 = 8

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.24

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (8; -5)

Normálový vektor: n = (5; 8)

Stred úsečky AB: M = [4; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-5y-19.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (8; 0) ;   |OB| = 8
Skalárny súčin OA .OB = 0
Uhol ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad