Smernica a rovnica priamky 5x-8y=-40


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[8; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.625x+5

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-8y+40 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t
y = 5t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.625

Smerový uhol priamky: φ = 32°19″ = 0.5586 rad

X-posunutie: x0 = -8

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.24

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (8; 5)

Normálový vektor: n = (5; -8)

Stred úsečky AB: M = [4; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+5y-69.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (8; 10) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 50
Uhol ∠ AOB = 38°39'35″ = 0.6747 rad