Smernica a rovnica priamky x-8y=-40


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[8; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.125x+5

Normálový tvar rovnice priamky: x-8y+40 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t
y = t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.125

Smerový uhol priamky: φ = 7°7'30″ = 0.1244 rad

X-posunutie: x0 = -40

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.9614

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (8; 1)

Normálový vektor: n = (1; -8)

Stred úsečky AB: M = [4; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+y-37.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (8; 6) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 53°7'48″ = 0.9273 rad