Smernica a rovnica priamky 2x+9y=45


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[9; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.2222x+5

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+9y-45 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t
y = -2t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.2222

Smerový uhol priamky: φ = -12°31'44″ = -0.2187 rad

X-posunutie: x0 = 22.5

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.8809

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (9; -2)

Normálový vektor: n = (2; 9)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 9x-2y-32.5 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (9; 3) ;   |OB| = 9.4868
Skalárny súčin OA .OB = 15
Uhol ∠ AOB = 71°33'54″ = 1.249 rad