Smernica a rovnica priamky x+9y=45


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 5] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.1111x+5

Normálový tvar rovnice priamky: x+9y-45 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t
y = -t+5      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.1111

Smerový uhol priamky: φ = -6°20'25″ = -0.1107 rad

X-posunutie: x0 = 45

Y-posunutie: y0 = q = 5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.9694

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (9; -1)

Normálový vektor: n = (1; 9)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 9x-y-36 = 0


Vektor OA = (0; 5) ;   |OA| = 5
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalárny súčin OA .OB = 20
Uhol ∠ AOB = 66°2'15″ = 1.1526 rad