Smernica a rovnica priamky 5x+y=6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[1; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -5x+6

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = -5t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -5

Smerový uhol priamky: φ = -78°41'24″ = -1.3734 rad

X-posunutie: x0 = 1.2

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.1767

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; -5)

Normálový vektor: n = (5; 1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: x-5y+17 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (1; 1) ;   |OB| = 1.4142
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad