Smernica a rovnica priamky 4x+y=6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[1; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -4x+6

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = -4t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -4

Smerový uhol priamky: φ = -75°57'50″ = -1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 1.5

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.4552

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; -4)

Normálový vektor: n = (4; 1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 4]

Rovnica osi úsečky: x-4y+15.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (1; 2) ;   |OB| = 2.2361
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad