Smernica a rovnica priamky 2x+y=6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[1; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -2x+6

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = -2t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -2

Smerový uhol priamky: φ = -63°26'6″ = -1.1071 rad

X-posunutie: x0 = 3

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.6833

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; -2)

Normálový vektor: n = (2; 1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 5]

Rovnica osi úsečky: x-2y+9.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (1; 4) ;   |OB| = 4.1231
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad