Smernica a rovnica priamky x+y=6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[1; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -x+6

Normálový tvar rovnice priamky: x+y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = -t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -1

Smerový uhol priamky: φ = -45° = -0.7854 rad

X-posunutie: x0 = 6

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.2426

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 1.4142

Vektor: AB = (1; -1)

Normálový vektor: n = (1; 1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x-y+5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (1; 5) ;   |OB| = 5.099
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 11°18'36″ = 0.1974 rad