Smernica a rovnica priamky 2x-y=-6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[1; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2x+6

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-y+6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = 2t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = 2

Smerový uhol priamky: φ = 63°26'6″ = 1.1071 rad

X-posunutie: x0 = -3

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.6833

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; 2)

Normálový vektor: n = (2; -1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 7]

Rovnica osi úsečky: x+2y-14.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (1; 8) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 48
Uhol ∠ AOB = 7°7'30″ = 0.1244 rad