Smernica a rovnica priamky 3x+10y=60


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[10; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.3x+6

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+10y-60 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 10t
y = -3t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.3

Smerový uhol priamky: φ = -16°41'57″ = -0.2915 rad

X-posunutie: x0 = 20

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.747

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.4403

Vektor: AB = (10; -3)

Normálový vektor: n = (3; 10)

Stred úsečky AB: M = [5; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 10x-3y-36.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (10; 3) ;   |OB| = 10.4403
Skalárny súčin OA .OB = 18
Uhol ∠ AOB = 73°18'3″ = 1.2793 rad