Smernica a rovnica priamky x+10y=60


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[10; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.1x+6

Normálový tvar rovnice priamky: x+10y-60 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 10t
y = -t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.1

Smerový uhol priamky: φ = -5°42'38″ = -0.0997 rad

X-posunutie: x0 = 60

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.9702

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.0499

Vektor: AB = (10; -1)

Normálový vektor: n = (1; 10)

Stred úsečky AB: M = [5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 10x-y-44.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (10; 5) ;   |OB| = 11.1803
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 63°26'6″ = 1.1071 rad