Smernica a rovnica priamky 2x-10y=-60


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[10; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2x+6

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-10y+60 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 10t
y = 2t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2

Smerový uhol priamky: φ = 11°18'36″ = 0.1974 rad

X-posunutie: x0 = -30

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.8835

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.198

Vektor: AB = (10; 2)

Normálový vektor: n = (2; -10)

Stred úsečky AB: M = [5; 7]

Rovnica osi úsečky: 10x+2y-64 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (10; 8) ;   |OB| = 12.8062
Skalárny súčin OA .OB = 48
Uhol ∠ AOB = 51°20'25″ = 0.8961 rad