Smernica a rovnica priamky x+2y=12


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[2; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.5x+6

Normálový tvar rovnice priamky: x+2y-12 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t
y = -t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.5

Smerový uhol priamky: φ = -26°33'54″ = -0.4636 rad

X-posunutie: x0 = 12

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.3666

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; -1)

Normálový vektor: n = (1; 2)

Stred úsečky AB: M = [1; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-y+3.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (2; 5) ;   |OB| = 5.3852
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 21°48'5″ = 0.3805 rad