Smernica a rovnica priamky 2x-3y=-18


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[3; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6667x+6

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-3y+18 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t
y = 2t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6667

Smerový uhol priamky: φ = 33°41'24″ = 0.588 rad

X-posunutie: x0 = -9

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.9923

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.6056

Vektor: AB = (3; 2)

Normálový vektor: n = (2; -3)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 7]

Rovnica osi úsečky: 3x+2y-18.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (3; 8) ;   |OB| = 8.544
Skalárny súčin OA .OB = 48
Uhol ∠ AOB = 20°33'22″ = 0.3588 rad