Smernica a rovnica priamky 2x-4y=-24


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[4; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.5x+6

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-4y+24 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t
y = 2t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.5

Smerový uhol priamky: φ = 26°33'54″ = 0.4636 rad

X-posunutie: x0 = -12

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.3666

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.4721

Vektor: AB = (4; 2)

Normálový vektor: n = (2; -4)

Stred úsečky AB: M = [2; 7]

Rovnica osi úsečky: 4x+2y-22 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (4; 8) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 48
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad