Smernica a rovnica priamky 4x-5y=-30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[5; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8x+6

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-5y+30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t
y = 4t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8

Smerový uhol priamky: φ = 38°39'35″ = 0.6747 rad

X-posunutie: x0 = -7.5

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 4.6852

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; 4)

Normálový vektor: n = (4; -5)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 8]

Rovnica osi úsečky: 5x+4y-44.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (5; 10) ;   |OB| = 11.1803
Skalárny súčin OA .OB = 60
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad