Smernica a rovnica priamky 2x+5y=30


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[5; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.4x+6

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+5y-30 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t
y = -2t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.4

Smerový uhol priamky: φ = -21°48'5″ = -0.3805 rad

X-posunutie: x0 = 15

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.5709

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (5; -2)

Normálový vektor: n = (2; 5)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 5x-2y-2.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (5; 4) ;   |OB| = 6.4031
Skalárny súčin OA .OB = 24
Uhol ∠ AOB = 51°20'25″ = 0.8961 rad