Smernica a rovnica priamky 4x+7y=42


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[7; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.5714x+6

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+7y-42 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t
y = -4t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.5714

Smerový uhol priamky: φ = -29°44'42″ = -0.5191 rad

X-posunutie: x0 = 10.5

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.2095

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (7; -4)

Normálový vektor: n = (4; 7)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 7x-4y-8.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (7; 2) ;   |OB| = 7.2801
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 74°3'17″ = 1.2925 rad