Smernica a rovnica priamky x+7y=42


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.1429x+6

Normálový tvar rovnice priamky: x+7y-42 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t
y = -t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.1429

Smerový uhol priamky: φ = -8°7'48″ = -0.1419 rad

X-posunutie: x0 = 42

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.9397

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; -1)

Normálový vektor: n = (1; 7)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-y-19 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 54°27'44″ = 0.9505 rad