Smernica a rovnica priamky 2x-7y=-42


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[7; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2857x+6

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-7y+42 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t
y = 2t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2857

Smerový uhol priamky: φ = 15°56'43″ = 0.2783 rad

X-posunutie: x0 = -21

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.7691

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (7; 2)

Normálový vektor: n = (2; -7)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 7]

Rovnica osi úsečky: 7x+2y-38.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (7; 8) ;   |OB| = 10.6301
Skalárny súčin OA .OB = 48
Uhol ∠ AOB = 41°11'9″ = 0.7188 rad