Smernica a rovnica priamky 3x+8y=48


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[8; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.375x+6

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+8y-48 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t
y = -3t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.375

Smerový uhol priamky: φ = -20°33'22″ = -0.3588 rad

X-posunutie: x0 = 16

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.618

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (8; -3)

Normálový vektor: n = (3; 8)

Stred úsečky AB: M = [4; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-3y-18.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (8; 3) ;   |OB| = 8.544
Skalárny súčin OA .OB = 18
Uhol ∠ AOB = 69°26'38″ = 1.212 rad