Smernica a rovnica priamky 2x-8y=-48


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[8; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.25x+6

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-8y+48 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t
y = 2t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.25

Smerový uhol priamky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutie: x0 = -24

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.8209

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.2462

Vektor: AB = (8; 2)

Normálový vektor: n = (2; -8)

Stred úsečky AB: M = [4; 7]

Rovnica osi úsečky: 8x+2y-46 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (8; 8) ;   |OB| = 11.3137
Skalárny súčin OA .OB = 48
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad