Smernica a rovnica priamky 4x+9y=54


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[9; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.4444x+6

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+9y-54 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t
y = -4t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.4444

Smerový uhol priamky: φ = -23°57'45″ = -0.4182 rad

X-posunutie: x0 = 13.5

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.4829

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.8489

Vektor: AB = (9; -4)

Normálový vektor: n = (4; 9)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 9x-4y-24.5 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (9; 2) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 77°28'16″ = 1.3521 rad