Smernica a rovnica priamky x+9y=54


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[0; 6] a B[9; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.1111x+6

Normálový tvar rovnice priamky: x+9y-54 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t
y = -t+6      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.1111

Smerový uhol priamky: φ = -6°20'25″ = -0.1107 rad

X-posunutie: x0 = 54

Y-posunutie: y0 = q = 6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.9633

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (9; -1)

Normálový vektor: n = (1; 9)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 9x-y-35 = 0


Vektor OA = (0; 6) ;   |OA| = 6
Vektor OB = (9; 5) ;   |OB| = 10.2956
Skalárny súčin OA .OB = 30
Uhol ∠ AOB = 60°56'43″ = 1.0637 rad