Smernica a rovnica priamky 2x-y=-8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 8] a B[1; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2x+8

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = 2t+8      ; t ∈ R

Smernica: k = 2

Smerový uhol priamky: φ = 63°26'6″ = 1.1071 rad

X-posunutie: x0 = -4

Y-posunutie: y0 = q = 8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.5777

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; 2)

Normálový vektor: n = (2; -1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 9]

Rovnica osi úsečky: x+2y-18.5 = 0


Vektor OA = (0; 8) ;   |OA| = 8
Vektor OB = (1; 10) ;   |OB| = 10.0499
Skalárny súčin OA .OB = 80
Uhol ∠ AOB = 5°42'38″ = 0.0997 rad