Smernica a rovnica priamky -y=-8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[0; 8] a B[1; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 8

Normálový tvar rovnice priamky: -y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t
y = 8      ; t ∈ R

Smernica: k = 0

Smerový uhol priamky: φ = 0° = 0 rad

X-posunutie: x0 = N/A

Y-posunutie: y0 = q = 8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 1

Vektor: AB = (1; 0)

Normálový vektor: n = (0; -1)

Stred úsečky AB: M = [0.5; 8]

Rovnica osi úsečky: x-0.5 = 0


Vektor OA = (0; 8) ;   |OA| = 8
Vektor OB = (1; 8) ;   |OB| = 8.0623
Skalárny súčin OA .OB = 64
Uhol ∠ AOB = 7°7'30″ = 0.1244 rad