Smernica a rovnica priamky 4x-9y=4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 0] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.4444x-0.4444

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-9y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t+1
y = 4t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.4444

Smerový uhol priamky: φ = 23°57'45″ = 0.4182 rad

X-posunutie: x0 = 1

Y-posunutie: y0 = q = -0.4444

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.4061

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.8489

Vektor: AB = (9; 4)

Normálový vektor: n = (4; -9)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 9x+4y-57.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 10
Uhol ∠ AOB = 21°48'5″ = 0.3805 rad