Smernica a rovnica priamky 2x-y=2


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 0] a B[2; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2x-2

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-y-2 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+1
y = 2t      ; t ∈ R

Smernica: k = 2

Smerový uhol priamky: φ = 63°26'6″ = 1.1071 rad

X-posunutie: x0 = 1

Y-posunutie: y0 = q = -2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.8944

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (1; 2)

Normálový vektor: n = (2; -1)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 1]

Rovnica osi úsečky: x+2y-3.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (2; 2) ;   |OB| = 2.8284
Skalárny súčin OA .OB = 2
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad