Smernica a rovnica priamky 5x-y=5


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 0] a B[2; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 5x-5

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-y-5 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+1
y = 5t      ; t ∈ R

Smernica: k = 5

Smerový uhol priamky: φ = 78°41'24″ = 1.3734 rad

X-posunutie: x0 = 1

Y-posunutie: y0 = q = -5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.9806

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (1; 5)

Normálový vektor: n = (5; -1)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: x+5y-14 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (2; 5) ;   |OB| = 5.3852
Skalárny súčin OA .OB = 2
Uhol ∠ AOB = 68°11'55″ = 1.1903 rad