Smernica a rovnica priamky 6x-y=6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 0] a B[2; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 6x-6

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+1
y = 6t      ; t ∈ R

Smernica: k = 6

Smerový uhol priamky: φ = 80°32'16″ = 1.4056 rad

X-posunutie: x0 = 1

Y-posunutie: y0 = q = -6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.9864

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; 6)

Normálový vektor: n = (6; -1)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 3]

Rovnica osi úsečky: x+6y-19.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (2; 6) ;   |OB| = 6.3246
Skalárny súčin OA .OB = 2
Uhol ∠ AOB = 71°33'54″ = 1.249 rad