Smernica a rovnica priamky 5x-2y=5


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 0] a B[3; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2.5x-2.5

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-2y-5 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+1
y = 5t      ; t ∈ R

Smernica: k = 2.5

Smerový uhol priamky: φ = 68°11'55″ = 1.1903 rad

X-posunutie: x0 = 1

Y-posunutie: y0 = q = -2.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.9285

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; 5)

Normálový vektor: n = (5; -2)

Stred úsečky AB: M = [2; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+5y-16.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (3; 5) ;   |OB| = 5.831
Skalárny súčin OA .OB = 3
Uhol ∠ AOB = 59°2'10″ = 1.0304 rad