Smernica a rovnica priamky 5x-4y=5


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 0] a B[5; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.25x-1.25

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-4y-5 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+1
y = 5t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.25

Smerový uhol priamky: φ = 51°20'25″ = 0.8961 rad

X-posunutie: x0 = 1

Y-posunutie: y0 = q = -1.25

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.7809

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (4; 5)

Normálový vektor: n = (5; -4)

Stred úsečky AB: M = [3; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+5y-24.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (5; 5) ;   |OB| = 7.0711
Skalárny súčin OA .OB = 5
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad